|
Privacy
Privacy

Privacy

Brussels Eye Doctors respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke le-venssfeer.

Hoewel de meeste informatie op de site beschikbaar is zonder dat het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken, kan het gebeuren dat er persoonlijke gegevens aan de gebruiker worden gevraagd.

In dat geval worden deze gegevens verwerkt conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Dat betekent met name dat:

Persoonsgegevens (met inbegrip van berichten die wij ontvangen via e-mail daar waar de website dat toelaat) worden enkel verzameld en verwerkt om de ingediende informatieaanvraag te beantwoorden.
Persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden of voor commerciële doeleinden gebruikt.
De gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens te raadplegen, de juistheid ervan te contro-leren en eventuele foute informatie over hemzelf te laten corrigeren. Daartoe kan hij contact opnemen met de websitebeheerder.

Brussels Eye Doctors verbindt zich ertoe om de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen om te ver-mijden dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die aan de kliniek worden verstrekt.

BRUSSELS EYE DOCTORS, SINT-MICHIELSLAAN 12-16, 1150 BRUSSEL – TEL. + 32 2 741 69 99